Rekisteriseloste ja etämyyntitiedot

HENKILÖTIETOLAIN MUKAINEN REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä
Lakiasiaintoimisto Kaarina Silvennoinen
Y-tunnus: 3325026-8
Kasarmikatu 26 C 34
00130 Helsinki
p. +358 440 967 0031

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Kaarina Silvennoinen
Kasarmikatu 26 C 34
00130 Helsinki
kaarina(at)kaarinasilvennoinen.fi
p. +358 40 9670031

3. Rekisterin nimi
Lakiasiaintoimisto Kaarina Silvennoinen:n markkinointi- ja analytiikkarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen, sekä markkinointi ja viestintä. Rekisterin hallinta ja tietojen käsittely voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppanille, joka on sitoutunut noudattamaan tätä rekisteriselostetta.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja asiakkaasta:
– Nimi
– Puhelinnumero
– Osoite
– Sähköpostiosoite
– Organisaation nimi ja y-tunnus
– Yhteysloki

6. Sääntöjen mukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä sekä sivuston kävijäseurantatyökalusta, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä ja muista julkisista sekä maksuttomista että maksullisista lähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille lukuun ottamatta kohdassa 4 mainittua rekisterinpitäjän yhteistyökumppania, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppaneiden tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Evästeet
Rekisterinpitäjän sivuilla saatetaan käyttää evästeitä käyttökokemuksen kehittämiseksi. Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä käytetään mm. markkinointiin ja sivuston kehittämiseen. Evästeiden avulla kerätään tietoa sivujen käytöstä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Rekisterinpitäjän ei takaa, että sivusto toimii oikein evästeiden poistamisen jälkeen.

ASIANAJOPALVELUN ETÄMYYNTITIEDOT KULUTTAJALLE

Kuluttajansuojalain 6 luvussa säännellään kulutushyödykkeiden etämyyntiä harjoittavan palveluntarjoajan tiedonantovelvollisuudesta kuluttaja-asiakkaalle sekä sopimuksen peruuttamismahdollisuudesta.

Etämyynnistä on kuluttajansuojalain mukaan kyse silloin, kun sopimus palvelusta tehdään etäviestintä (puhelin, sähköposti, nettisivut) käyttäen ja sitä edeltävä markkinointi tapahtuu siten, ettei asiakas tapaa henkilökohtaisesti palveluntarjoajaa. Kuluttaja-asiakkaalla on etämyynnissä jäljempänä kerrotulla tavalla oikeus peruuttaa sopimus.

Tällä asiakirjalla kuluttajalle annetaan tieto lain edellyttämistä seikoista:
1. Tiedot palveluntarjoajasta
2. Tiedot lupalakimiehen luvan myöntäneestä ja lupalakimiehiä valvovasta viranomaisesta
3. Toimeksiantoihin sovellettavat hinta- ja maksuehdot
4. Asianajotoimeksiannon hoitamista koskevat ehdot
5. Vastuuvakuutusta koskevat ehdot
6. Toimeksiantosopimuksen voimassaoloaika ja toimeksiannon peruuttamisoikeutta koskevat ehdot
7. Asiakasneuvontaa ja erimielisyyksien ratkaisemista koskevat tiedot

1. TIEDOT PALVELUNTARJOAJASTA

Lakiasiaintoimisto Kaarina Silvennoinen
Kasarmikatu 26 C 34, 00130 Helsinki
+358 40 967 0031
kaarina@kaarinasilvennoinen.fi
www.kaarinasilvennoinen.fi

Lakiasiaintoimisto Kaarina Silvennoinen Oy on merkitty patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin 17.11.2022.

Y-tunnus 3325026-8.

Kaarina Silvennoinen on merkitty oikeudenkäyntiavustajalautakunnan ylläpitämään julkiseen oikeudenkäyntiavustajaluetteloon 21.11.2013.

2. OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJAN LUVAN MYÖNTÄNEEN JA TOIMINTAA VALVOVAN VIRANOMAISEN YHTEYSTIEDOT

Oikeudenkäyntiavustajalautakunta
PL 25, 00023 Valtioneuvosto
p. 029 56 43412
oikeudenkäyntiavustajaltk@oikeus.fi

Valvontalautakunta
PL 13, 00101 Helsinki
p. 09 6866 1240
info@valvontalautakunta.fi

3. HINTA- JA MAKSUEHDOT

Laskutus perustuu toimeksiannon hoitamiseen käytettyyn aikaan, ellei asiakkaan kanssa ole muuta sovittu. Veloitus on 297,60 €/tunti (sis. alv 24 %). Minimiveloitus toimenpiteestä (esim. puhelu tai sähköpostiviesti) on 15 min.

Palkkio veloitetaan myös toimeksiannon hoitamisen edellyttämien matka-aikojen osalta.

Palkkion lisäksi veloitetaan toimeksiannon hoitamisesta aiheutuneet kulut toteutuneiden kulujen mukaisesti. Kuluihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero.

Palveluntarjoajalla on oikeus laskuttaa kertyneet kulut ja palkkio kuukausittain. Palkkio ja kulut laskutetaan viimeistään toimeksiannon päättyessä. Oikeudenkäyntiasioissa kertyneet kulut ja palkkio voidaan laskuttaa oikeusasteittain päätöksen antamisen jälkeen.

Ulkopuolisille maksettavat kulut laskutetaan etukäteen. Muusta välilaskutuksesta sovitaan erikseen.

Arvonlisävero lisätään palkkioon ja kuluihin aina laskutushetkellä voimassaolevan verokannan mukaisesti.

Maksuehto on 14 päivää laskun päiväyksestä. Viivästyneelle maksulle peritään 7 % viivästyskorko.

Mikäli toimeksiantajalla on oikeusturvavakuutus, palveluntarjoajalla on oikeus laskuttaa toimeksiantajalta palkkio ja kulut myös siltä osin, kuin vakuutusyhtiö ei niitä korvaa.

4. TOIMEKSIANNON HOITAMINEN

Toimeksianto hoidetaan ammattimaisesti ja huolellisesti laissa säädettyjä hyvää asianajajatapaa vastaavia ammattieettisiä sääntöjä noudattaen. Palveluntarjoaja sitoutuu pitämään salassa kaikki toimeksiantoa hoitaessaan saamansa tiedot.

Palveluntarjoaja saa lähettää toimeksiantoon liittyviä sähköposteja salaamattomina. Palveluntarjoaja ei vastaa sähköpostin käyttöön ja muuhun sähköiseen viestintään liittyvistä riskeistä.

Jos palveluntarjoaja on tilapäisesti estynyt hoitamasta toimeksiantoa määrättynä ajankohtana (esim. avustaminen oikeudessa), voi palveluntarjoaja käyttää tehtävän hoitamiseen toimiston ulkopuolista, vastaavan pätevyyden omaavaa henkilöä. Asiasta ilmoitetaan toimeksiantajalle niin pian kuin se esteen laatu huomioon ottaen on mahdollista.

5. VASTUUVAKUUTUS

Palveluntarjoajalla on toimintaansa varten Suomen Asianajajaliiton vastuuvakuutusta koskevien ohjeiden mukainen varallisuusvahingon varalle otettu vastuuvakuutus, josta korvataan asianajotoiminnassa aiheutettuja vahinkoja. Vakuutuksen antaja on:

Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennia
00017 Fennia

6. TOIMEKSIANNON VOIMASSAOLO JA PERUUTTAMISOHJEET

Etämyynnissä palveluntarjoaja lähettää asiakkaalle toimeksiantosopimuksen ja ohjeet toimeksiannon peruuttamiseen. Toimeksiannon hoitaminen aloitetaan vasta 14 päivän kuluttua siitä, kun asiakas on palauttanut toimeksiantosopimuksen allekirjoitettuna, ellei asiakas nimenomaisesti pyydä sen aloittamista aikaisemmin.

Kun kumpikin osapuoli on täyttänyt toimeksiantosopimuksen mukaiset velvoitteensa, sopimus lakkaa olemasta voimassa ilman eri irtisanomista. Asiakkaalla on oikeus päättää sopimus välittömästi koska tahansa syytä ilmoittamatta. Palveluntarjoajalla on oikeus päättää sopimus Suomen Asianajajaliiton hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden mukaisesti.

Etämyynnissä asiakkaalla on oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä palveluntarjoajalle 14 päivän kuluessa toimeksiantosopimuksen palauttamisesta. Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi asiakkaan on ilmoitettava peruuttamisesta palveluntarjoajalle joko kirjeitse tai sähköpostitse. Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että ilmoitus peruuttamisoikeuden käyttämisestä lähetetään ennen peruuttamisajan päättymistä.

Jos sopimus peruutetaan, palveluntarjoaja palauttaa kaikki asiakkaan maksamat suoritukset mahdollisimman pikaisesti, mutta viimeistään 14 päivän kuluttua peruutuksesta tiedon saatuaan. Asiakkaalle ei aiheudu suoritusten palauttamisesta kustannuksia.

Jos asiakas on kuitenkin pyytänyt palvelun suorittamista ennen peruuttamisajan päättymistä, on asiakkaan maksettava palveluntarjoajalle peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä sopimuksen täyttämiseksi tehdystä työstä kohtuullinen korvaus. Palkkion maksuun voidaan käyttää asiakkaan suorittamaa ennakkomaksua. Peruuttamisoikeutta ei ole, jos toimeksianto on ehditty suorittaa kokonaan.

7. ASIAKASNEUVONTA JA ERIMIELISYYDET

Palveluun ja sopimuksiin liittyvissä kysymyksissä tulee ottaa yhteyttä suoraan palveluntarjoajaan.

Kuluttaja-asiakkaalla on mahdollisuus saattaa palkkiota koskeva erimielisyys kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Kuluttajariitalautakunta on puolueeton ja riippumaton asiantuntijaelin, jonka jäsenet edustavat tasapuolisesti kuluttajia ja elinkeinonharjoittajia. Valituslomakkeen sekä ohjeita ja neuvoja saa kuluttajaoikeusneuvojalta sekä kuluttajariitalautakunnan nettisivuilta www.kuluttajariita.fi

Ennen ratkaisupyynnön tekemistä kuluttajan on kuitenkin otettava yhteyttä kuluttajaneuvontaan, josta saa opastusta ja apua riitatilanteisiin (www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta)

Mikäli asiakas katsoo palveluntarjoajan menetelleen vastoin laissa säädettyjä hyvää asianajajatapaa vastaavia ammattieettisiä sääntöjä, hänellä on mahdollisuus kannella palveluntarjoajan menettelystä Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivalle valvontalautakunnalle.