TYÖOIKEUS

Työoikeus

TYÖOIKEUTTA YRITYKSILLE KIINTEILLÄ HINNOILLA

TYÖSOPIMUSPOHJAN LAATIMINEN
500,00 € (+ alv 24 %)

 • Alkuneuvottelu, jossa kartoitetaan yrityksen toiminta ja tarpeet työsuhteiden ehdoiksi
 • Sopimuspohjan laatiminen yhdelle henkilöstöryhmälle (työntekijät, toimihenkilöt tai ylemmät toimihenkilöt)
 • Sopimuspohjan läpikäynti sekä mahdollisten muutosten tekeminen

Lue lisää

Sopimuspohja, joka on juuri teidän yrityksenne tarpeisiin tehty. Muun muassa epäsäännöllinen työaika, matkustustyö ja kilpailukielto ovat seikkoja, joihin netin valmiit sopimuspohjat eivät välttämättä anna lainmukaisia ratkaisuja. Ammattilaisen laatimalla sopimuspohjalla saatte varmuuden siitä, että yrityksenne työsopimukset täyttävät niin liiketoimintanne kuin lain ja mahdollisen työehtosopimuksen vaatimukset.

JOHTAJASOPIMUKSEN LAATIMINEN
800,00 € (+ alv 24 %)

 • Alkuneuvottelu, jossa kartoitetaan yrityksen toiminta ja tarpeet johtajasopimuksen ehdoiksi
 • Sopimuksen laatiminen
 • Sopimuksen läpikäynti sekä mahdollisten muutosten tekeminen

Lue lisää

Toimitusjohtajan sopimus voidaan laatia sopimusvapauden mukaisesti, eli toisin sanottuna työlainsäädäntöä tai työehtosopimusta ei ole pakko noudattaa. Työsuhteisten johtajien sopimuksissa tulee puolestaan pääsääntöisesti noudattaa työlainsäädäntöä, mutta ehdoissa voidaan ottaa tiettyjä vapauksia.

Sopimusvapaus mahdollistaa juuri teidän yrityksen tarpeisiin sopivan sopimuksen laatimisen, mutta toisaalta työlainsäädännön tuoman tuen puuttuminen edellyttää sopimuksen laatijalta rautaista ammattitaitoa. Sopimuksessa tulee ottaa kaikki yrityksen kannalta tarpeelliset seikat huomioon, ja sopia erikseen jopa itsestään selviltä tuntuvista seikoista.

Kilpailukielto ja salassapito kuuluvat johtajasopimusten olennaisiin ehtoihin. Toimitusjohtajasopimuksissa sovitaan yleensä myös perusteista, joiden mukaan toimitusjohtajasopimus on mahdollista päättää, sekä kultaisesta kädenpuristuksesta eli erokorvauksesta.

EXIT MANAGEMENT alkaen 800,00 € (+ alv 24 %)

 • Henkilöstön vähentämisen suunnittelu lain, työehtosopimuksen ja sopimusten mukaisesti
 • Tarpeellisten asiakirjojen laatiminen
 • Oikeudellinen neuvonta koko prosessin ajan

 

Lue lisää

Irtisanomisprosesseja on monenlaisia riippuen mm. yrityksen koosta ja irtisanomisen tai purkamisen syystä.

Ensinnäkin on tärkeää selvittää, täyttääkö yrityksen suunnitelma lain vaatimukset irtisanomisperusteen osalta. Henkilöön liittyvistä irtisanomisperusteista voit lukea tarkemmin täältä.

Tuotannollis-taloudellisen irtisanomisperusteen myötä asiassa tulee vielä kiinnittää huomiota uudelleensijoitusvelvollisuuteen, takaisinottovelvollisuuteen sekä mahdollisen työehtosopimuksen vaatimuksiin henkilöstön vähentämisjärjestyksen osalta.

Exit management -palvelun avulla varmistut siitä, että prosessi viedään lainmukaisesti alusta loppuun.

TYÖNANTAJAN LAKISÄÄTEISET ASIAKIRJAT

alkaen 500,00 € (+alv 24 %) per asiakirja

Esimerkiksi

 • vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi
 • työsuojelun toimintasuunnitelma
 • tietosuojaseloste
 • sähköpostiohjesääntö
 • perehdyttämissuunnitelma
 • yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma
 • paikalliset sopimukset

Lue lisää

Työnantajan lakisääteisiin velvollisuuksiin kuuluu monien asiakirjojen ja suunnitelmien laatiminen. Velvollisuuksien noudattamista valvotaan työsuojelutarkastuksilla, ja työtapaturmien tai muiden ongelmatilanteiden sattuessa kohdalle laiminlyönneillä on vaikutuksia vastuukysymyksiin.

Autan työnantajaa selvittämään, mitä kaikkia asiakirjoja tai suunnitelmia hänen on lain mukaan pakko laatia, ja mitä puolestaan hänen on oman toimintansa mahdollistamiseksi laadittava. Palvelun avulla työnantaja lisää oikeusvarmuutta omaan toimintaansa.

Olennainen osa palvelua on työnantajan neuvonta. Koska työnantajalla on velvollisuus pitää asiakirjat ajan tasalla, opastan työnantajaa päivittämään suunnitelmia ja asiakirjoja jatkossa itse.

Haluatko laatia asiakirjat itse, mutta kaipaat hieman tukea prosessiin? Olen luonut verkkokurssin, joka neuvoo kahdeksan asiakirjan laatimisen askel askeleelta. Käy tutustumassa kurssiin täältä.

TYÖOIKEUDELLISET KOULUTUKSET

1.000,00 € – 3.000 € (+ alv 24 %)

 • Alkuneuvottelu, jossa kartoitetaan teidän tarpeet koulutuksen sisällön ja keston osalta
 • Teille räätälöidyn koulutuksen laatiminen
 • Koulutus toteutetaan joko Teamsissa tai teidän toimitiloissa
 • Osallistujamäärää ei ole rajoitettu
 • Hinnasto vaihtelee koulutuksen keston mukaisesti: 1,5 tuntia 1.000,00 € – 6 tuntia 3.000,00 € (+alv 24 %).

Lue lisää

Koulutus laaditaan täysin teidän toiveiden mukaisesti, vastaamaan juuri niihin kysymyksiin, joihin törmäätte arjessanne. Jotta koulutuksessa pystytään syventymään asiaan kunnolla, suosittelen varaamaan noin 1,5 tuntia kullekin asiakokonaisuudelle. Suosittuja asiakokonaisuuksia ovat olleet mm.

 • työsopimuksen laatiminen, erityisesti vastuunjako työnantajan ja esihenkilön välillä
 • muutokset työsuhteen aikana (uusiin tehtäviin, pitkät poissaolot, lomautus)
 • työnantajan velvollisuudet työturvallisuuteen liittyen
 • työsuhteen päättäminen henkilökohtaisella perusteella
 • työsuhteen päättäminen tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla
 • haastavat tilanteet työpaikalla

Käytän koulutuksissa runsaasti esimerkkejä ja oikeustapauksia, joiden avulla monimutkaiset asiat on helpompi ymmärtää. Ota yhteyttä ja varaa aika koulutuksen suunnittelupalaverille!

TYÖOIKEUTTA YKSITYISHENKILÖILLE KIINTEILLÄ HINNOILLA

TYÖSOPIMUKSEN TARKISTAMINEN 150 € (+ alv 24 %)

 • Työsopimuksen ehtojen tarkistaminen ja kommentointi huomioiden työlainsäädännön ja työehtosopimuksen säännökset
 • Kommenttien ja muutosehdotusten antaminen joko puhelimitse tai sähköpostitse

Lue lisää

Työsuhteen ehtoja säännellään lailla ja työehtosopimuksella, mutta työsopimuksellakin on paljon merkitystä. Sillä voidaan vaikuttaa niihin ehtoihin, joista lain tai työehtosopimuksen mukaan saadaan sopia toisin – esimerkiksi lopputilin maksuajankohtaan ja irtisanomisajan pituuteen. Työsopimuksen tarkistamisen myötä ymmärrät tarjotun sopimuksen sisällön ja tiedät, millä tavoin tarjottu sopimus muuttaa asemaasi lain tai työehtosopimuksen tasosta.

JOHTAJASOPIMUKSEN TARKISTAMINEN 500 € (+ alv 24 %)

 • Alkuneuvottelu tavoitteiden selvittämiseksi
 • Johtajasopimuksen ehtojen tarkistaminen ja kommentointi erityisesti asiakkaan tavoitteiden pohjalta
 • Kommenttien ja muutosehdotusten antaminen joko puhelimitse tai sähköpostitse

Lue lisää

Toimitusjohtajasopimukseen ei sovelleta työlainsäädäntöä, minkä vuoksi toimitusjohtajan asemasta ja toimisuhteessa noudatettavista ehdoista voidaan sopia vapaasti. Sopimuksen tarkistaminen asiantuntijan toimesta vähentää väärinkäsitysten ja sitä kautta riitojen mahdollisuutta. Toimitusjohtajan kannalta on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota sopimuksen päättämisperusteisiin, irtisanomisaikaan ja/tai erokorvaukseen sekä mahdolliseen kilpailukieltosopimukseen. Mikäli sinulle on tarjottu lisäksi osakassopimusta, on nämä syytä käsitellä kokonaisuutena.

OSAKASSOPIMUKSEN TARKISTAMINEN 400 € (+ alv 24 %)

 • Alkuneuvottelu tavoitteiden selvittämiseksi
 • Osakassopimuksen ehtojen tarkistaminen ja kommentointi erityisesti asiakkaan tavoitteiden pohjalta
 • Kommenttien ja muutosehdotusten antaminen joko puhelimitse tai sähköpostitse

Lue lisää

Osakassopimuksessa voidaan sopia hyvin vapaasti noudatettavista säännöistä suhteessa muihin osakkaisiin tai yhtiöön. Väärinkäsitysten välttämiseksi on tärkeää luetuttaa tarjottu sopimus asiantuntijalla – näin vähennät myös riitojen mahdollisuutta tulevaisuudessa. Jos olet yhtiössä sekä työntekijä että (tuleva) osakas, niin huomioithan, että osakassopimuksessa voidaan sopia pätevästi mm. kilpailukiellosta työsopimuslain säännöksiä laajemmin.

KILPAILUKIELTOSOPIMUKSEN TARKISTAMINEN (400,00 € + alv 24 %)

 

 • Alkuneuvottelu tilanteen kartoittamiseksi
 • Kilpailukieltosopimukseen, toimialaan ja asiakkaan suunnitelmiin perehtyminen
 • Oikeudellisen arvion antaminen tilanteesta

Lue lisää

Monet ylemmät toimihenkilöt ja johtajat ovat allekirjoittaneet kilpailukieltosopimuksen nykyisessä tai edellisessä työssään. Työsopimuksen lisäksi kilpailukieltoehto voi löytyä osakassopimuksesta, eri vaikutuksin.

Palvelun tarkoituksena on auttaa asiakasta selvittämään, kuinka kilpailukieltoa on tarkoitus tulkita hänen tilanteessaan. Rikkooko mahdollinen perustettava uusi yritys kilpailukieltoehtoa? Entäpä suunniteltu uusi työsuhde? Mitä kiellon rikkomisesta voi pahimmillaan seurata, ja erityisesti, kuinka suunnitelma voidaan toteuttaa riskit minimoiden?