TYÖOIKEUS

Työoikeus

TYÖOIKEUTTA YRITYKSILLE KIINTEILLÄ HINNOILLA

TYÖSOPIMUSPOHJAN LAATIMINEN
400,00 € (+ alv 24 %)

 • Alkuneuvottelu, jossa kartoitetaan yrityksen toiminta ja tarpeet työsuhteiden ehdoiksi
 • Sopimuspohjan laatiminen yhdelle henkilöstöryhmälle (työntekijät, toimihenkilöt tai ylemmät toimihenkilöt)
 • Sopimuspohjan läpikäynti sekä mahdollisten muutosten tekeminen

Lue lisää

Sopimuspohja, joka on juuri teidän yrityksenne tarpeisiin tehty. Muun muassa epäsäännöllinen työaika, matkustustyö ja kilpailukielto ovat seikkoja, joihin netin valmiit sopimuspohjat eivät välttämättä anna lainmukaisia ratkaisuja. Ammattilaisen laatimalla sopimuspohjalla saatte varmuuden siitä, että yrityksenne työsopimukset täyttävät niin liiketoimintanne kuin lain ja mahdollisen työehtosopimuksen vaatimukset.

JOHTAJASOPIMUKSEN LAATIMINEN
600,00 € (+ alv 24 %)

 • Alkuneuvottelu, jossa kartoitetaan yrityksen toiminta ja tarpeet johtajasopimuksen ehdoiksi
 • Sopimuksen laatiminen
 • Sopimuksen läpikäynti sekä mahdollisten muutosten tekeminen

Lue lisää

Toimitusjohtajan sopimus voidaan laatia sopimusvapauden mukaisesti, eli toisin sanottuna työlainsäädäntöä tai työehtosopimusta ei ole pakko noudattaa. Työsuhteisten johtajien sopimuksissa tulee puolestaan pääsääntöisesti noudattaa työlainsäädäntöä, mutta ehdoissa voidaan ottaa tiettyjä vapauksia.

Sopimusvapaus mahdollistaa juuri teidän yrityksen tarpeisiin sopivan sopimuksen laatimisen, mutta toisaalta työlainsäädännön tuoman tuen puuttuminen edellyttää sopimuksen laatijalta rautaista ammattitaitoa. Sopimuksessa tulee ottaa kaikki yrityksen kannalta tarpeelliset seikat huomioon, ja sopia erikseen jopa itsestään selviltä tuntuvista seikoista.

Kilpailukielto ja salassapito kuuluvat johtajasopimusten olennaisiin ehtoihin. Toimitusjohtajasopimuksissa sovitaan yleensä myös perusteista, joiden mukaan toimitusjohtajasopimus on mahdollista päättää, sekä kultaisesta kädenpuristuksesta eli erokorvauksesta.

EXIT MANAGEMENT alkaen 500,00 € (+ alv 24 %)

 • Henkilöstön vähentämisen suunnittelu lain, työehtosopimuksen ja sopimusten mukaisesti
 • Tarpeellisten asiakirjojen laatiminen
 • Oikeudellinen neuvonta koko prosessin ajan

 

Lue lisää

Irtisanomisprosesseja on monenlaisia riippuen mm. yrityksen koosta ja irtisanomisen tai purkamisen syystä.

Ensinnäkin on tärkeää selvittää, täyttääkö yrityksen suunnitelma lain vaatimukset irtisanomisperusteen osalta. Henkilöön liittyvistä irtisanomisperusteista voit lukea tarkemmin täältä.

Tuotannollis-taloudellisen irtisanomisperusteen myötä asiassa tulee vielä kiinnittää huomiota uudelleensijoitusvelvollisuuteen, takaisinottovelvollisuuteen sekä mahdollisen työehtosopimuksen vaatimuksiin henkilöstön vähentämisjärjestyksen osalta.

Exit management -palvelun avulla varmistut siitä, että prosessi viedään lainmukaisesti alusta loppuun.

TYÖNANTAJAN LAKISÄÄTEISET ASIAKIRJAT

alkaen 400,00 € (+alv 24 %) per asiakirja

 

 • vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi
 • työsuojelun toimintasuunnitelma
 • tietosuojaseloste
 • sähköpostiohjesääntö
 • perehdyttämissuunnitelma
 • yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Lue lisää

Työnantajan lakisääteisiin velvollisuuksiin kuuluu monien asiakirjojen ja suunnitelmien laatiminen. Velvollisuuksien noudattamista valvotaan työsuojelutarkastuksilla, ja työtapaturmien tai muiden ongelmatilanteiden sattuessa kohdalle laiminlyönneillä on vaikutuksia vastuukysymyksiin.

Autan työnantajaa selvittämään, mitä kaikkia asiakirjoja tai suunnitelmia hänen on lain mukaan pakko laatia, ja mitä puolestaan hänen on oman toimintansa mahdollistamiseksi laadittava. Palvelun avulla työnantaja lisää oikeusvarmuutta omaan toimintaansa.

Olennainen osa palvelua on työnantajan neuvonta. Koska työnantajalla on velvollisuus pitää asiakirjat ajan tasalla, opastan työnantajaa päivittämään suunnitelmia ja asiakirjoja jatkossa itse.

TYÖOIKEUTTA YKSITYISHENKILÖILLE KIINTEILLÄ HINNOILLA

TYÖSOPIMUKSEN TARKISTAMINEN 100 € (+ alv 24 %)

 • Työsopimuksen ehtojen tarkistaminen ja kommentointi huomioiden työlainsäädännön ja työehtosopimuksen säännökset
 • Kommenttien ja muutosehdotusten antaminen joko puhelimitse tai sähköpostitse

Lue lisää

Työsuhteen ehtoja säännellään lailla ja työehtosopimuksella, mutta työsopimuksellakin on paljon merkitystä. Sillä voidaan vaikuttaa niihin ehtoihin, joista lain tai työehtosopimuksen mukaan saadaan sopia toisin – esimerkiksi lopputilin maksuajankohtaan ja irtisanomisajan pituuteen. Työsopimuksen tarkistamisen myötä ymmärrät tarjotun sopimuksen sisällön ja tiedät, millä tavoin tarjottu sopimus muuttaa asemaasi lain tai työehtosopimuksen tasosta.

TOIMITUSJOHTAJASOPIMUKSEN TARKISTAMINEN 300 € (+ alv 24 %)

 • Alkuneuvottelu tavoitteiden selvittämiseksi
 • Toimitusjohtajasopimuksen ehtojen tarkistaminen ja kommentointi erityisesti asiakkaan tavoitteiden pohjalta
 • Kommenttien ja muutosehdotusten antaminen joko puhelimitse tai sähköpostitse

Lue lisää

Toimitusjohtajasopimukseen ei sovelleta työlainsäädäntöä, minkä vuoksi toimitusjohtajan asemasta ja toimisuhteessa noudatettavista ehdoista voidaan sopia vapaasti. Sopimuksen tarkistaminen asiantuntijan toimesta vähentää väärinkäsitysten ja sitä kautta riitojen mahdollisuutta. Toimitusjohtajan kannalta on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota sopimuksen päättämisperusteisiin, irtisanomisaikaan ja/tai erokorvaukseen sekä mahdolliseen kilpailukieltosopimukseen. Mikäli sinulle on tarjottu lisäksi osakassopimusta, on nämä syytä käsitellä kokonaisuutena.

OSAKASSOPIMUKSEN TARKISTAMINEN 400 € (+ alv 24 %)

 • Alkuneuvottelu tavoitteiden selvittämiseksi
 • Osakassopimuksen ehtojen tarkistaminen ja kommentointi erityisesti asiakkaan tavoitteiden pohjalta
 • Kommenttien ja muutosehdotusten antaminen joko puhelimitse tai sähköpostitse

Lue lisää

Osakassopimuksessa voidaan sopia hyvin vapaasti noudatettavista säännöistä suhteessa muihin osakkaisiin tai yhtiöön. Väärinkäsitysten välttämiseksi on tärkeää luetuttaa tarjottu sopimus asiantuntijalla – näin vähennät myös riitojen mahdollisuutta tulevaisuudessa. Jos olet yhtiössä sekä työntekijä että (tuleva) osakas, niin huomioithan, että osakassopimuksessa voidaan sopia pätevästi mm. kilpailukiellosta työsopimuslain säännöksiä laajemmin.