BLOGI

Lähisuhdeväkivallan uhri – toimi näin

Lähisuhdeväkivallan uhri on sekä uhri, että selviytyjä. Jos olet joutunut kokemaan lähisuhdeväkivaltaa nyt tai menneisyydessä, niin tämä kirjoitus on sinulle. On selvää, että lähisuhdeväkivallan kokemus edellyttää apua monella tasolla, mutta tässä kirjoituksessa perehdyn asian oikeudelliseen puoleen. Tarkoitukseni on antaa sinulle tietoa prosessin kulusta, sekä antaa hyviksi havaitsemiani neuvoja oikeudenkäynnin käynnistämiseksi.

Ennen kuin teet mitään, ota yhteyttä lakimieheen

Soita lähisuhdeväkivaltaan perehtyneelle lakimiehelle niin pian, kuin suinkin voit. Mieluiten jo ennen rikosilmoituksen tekemistä, mutta viimeistään ennen sinun kuulemista esitutkinnassa.

Lähisuhdeväkivalta on ilmiönä oikeudellisesti haastava. Yleensä teolle ei ole ulkopuolisia silminnäkijöitä, ja teon ja rikosilmoituksen välissä on voinut kulua aikaa. Lisäksi on varsin tyypillistä, että uhri ei ole käynyt lääkärillä todentamassa teosta aiheutuneita vammoja. Asetelma on sellainen, jossa poliisin on hyvin helppoa rajoittaa esitutkinta näytön eli todisteiden puuttumisen vuoksi. Rajoittamisella tarkoitetaan sitä, että esitutkintaa ei edes yritetä saattaa loppuun asti, eikä asia siten etene tuomioistuimeen.

Kun sinulla on asiaan perehtynyt lakimies tukenasi jo esitutkintavaiheessa, voidaan tutkinnan jatkumiseen vaikuttaa merkittävästi. Lakimies huolehtii siitä, että kaikki oikeudellisesti merkityksellinen tieto tulee kirjatuksi. Lakimiehellä on usein poliisia parempi asiantuntemus oikeuskäytännöstä, jolloin lakimies pystyy sinua kuultaessa sisällyttämään esitutkintapöytäkirjaan seikkoja, joille tuomioistuimet ovat aikaisemmissa tapauksissa antaneet painoarvoa. Näin pystyt varmistumaan, että päätös tutkinnan jatkamisesta tai mahdollisesti sen rajoittamisesta perustuu oikeaan tietoon.

Vaadi rangaistusta ja korvausta

Esitutkinnassa sinulta kysytään, vaaditko tekijälle rangaistusta ja/tai korvausta. Esitutkintavaiheessa kummastakaan vaatimuksesta ei kannata luopua, sillä ilmoitus luopumisesta on pääsäännön mukaan sitova. Et siis voi ainakaan kovin helposti muuttaa mieltäsi samaa asiaa koskien myöhemmin, vaikka tekijä syyllistyisi esim. uuteen rikokseen sinua kohtaan.

Rangaistuksen ja korvauksen vaatimisella voi olla merkitystä sen kannalta, saatko lakimiehen avuksesi muuten kuin omakustanteisesti.

Jos haluat hyödyntää asiassa oikeusturvavakuutuksen vakuutusetua, tulee sinun vaatia korvausta tekijältä. Vakuutusetu myönnetään nimenomaisesti korvausvaatimuksen esittämistä varten, sillä syyttäjä huolehtii viran puolesta tekijän saattamisesta rikosoikeudelliseen vastuuseen. Vakuutusetu myönnetään, mikäli tarvitset oikeudenkäyntiavustajaa korvausvaatimuksen esittämistä varten. Oikeusturvavakuutuksen hyödyntäminen maksaa sinulle omavastuuosuuden verran, joka yleensä on 15 % kustannuksista.

Lähisuhdeväkivallan uhri on oikeutettu oikeudenkäyntiavustajaan valtion varoista. Tulosi tai varallisuutesi ei vaikuta päätökseen, sillä avustaja myönnetään rikoksen laadun ja avustajan tarpeen perusteella. Toisin kuin oikeusturvavakuutusta hyödynnettäessä, avustajanmääräyksestä ei aiheudu sinulle kustannuksia.

Lain mukaan avustajanmääräys on mahdollista saada esitutkintaan, vaikka lähisuhdeväkivallan uhri ei esittäisikään rangaistus- tai korvausvaatimusta. Avustajan tarvetta arvioidaan kuitenkin toisin oikeudenkäynnin osalta. Lain mukaan asianomistajalle voidaan määrätä oikeudenkäyntiavustaja oikeudenkäyntiä varten silloin, kun hänellä on asiassa vaatimuksia.

Helsingin hovioikeus on katsonut, että lain edellyttämä ”vaatimusten esittäminen” täyttyy uhrin yhtyessä syyttäjän rangaistusvaatimukseen. Hovioikeus kiinnitti kuitenkin huomiota siihen, että avustajan määräämisen tulee olla myös muutoin perusteltua rikoksen vakavuus, asianomistajan henkilökohtaiset olosuhteet ja muut seikat huomioon ottaen.

Lähisuhdeväkivallan uhrin tarve avustajalle on yleensä perusteltua, esitti hän korvausvaatimuksia tai ei. Oikeudenkäynneissä mikään ei kuitenkaan ole koskaan varmaa. Jos haluat varmistua avustajan saamisesta myös oikeudenkäynnin ajaksi, suosittelen esittämään asiassa sekä rangaistus- että korvausvaatimuksen.

Joskus lähisuhdeväkivallan uhri on jättänyt korvausvaatimuksen tekemättä sen vuoksi, että tekijä on varaton ja uhrin käsityksen mukaan vaatimuksen esittäminen olisi aivan turhaa. Asia ei kuitenkaan ole näin, sillä oikeuden tuomitsemat korvaukset voidaan maksaa valtion varoista. Korvausta tulee hakea tuomion jälkeen Valtiokonttorilta, ja lakimiehesi auttaa sinua hakemuksen tekemisessä.

Keskustele sovittelusta lakimiehesi kanssa

Sovittelussa asia käsitellään uhrin ja tekijän välillä puolueettoman sovittelijan tai sovittelijoiden avustuksella. Jos uhri ja tekijä saavuttavat sovinnon, voidaan sovinto huomioida rangaistusta alentavana tekijänä tai syyttäjä voi jopa luopua rangaistusvaatimuksesta saavutetun sovinnon perusteella. Sovittelu perustuu vapaaehtoisuuteen. Eli mikäli jompikumpi osapuolista ei suostu sovitteluun, jatkuu asian käsittely tuomioistuinprosessissa.

Sovittelu on käyttökelpoinen instrumentti tietyille rikoksille, mutta lähisuhdeväkivalta ei mielestäni ole yksi näistä. Samaa mieltä ovat ilmiön parissa työskentelevät järjestöt.

Onnistunut sovittelu edellyttää asianosaisilta tasa-arvoista asemaa siten, että molempien osallistuminen sovitteluun ja tahdonmuodostus sovittelussa on aidosti vapaaehtoista. Lähisuhdeväkivaltaan ilmiönä kuuluu kiinteästi uhrin alisteinen asema tekijään nähden, jolloin aitoa ja onnistunutta sovittelua on tosiasiassa hyvin vaikea saavuttaa.

Väkivallan sykli muodostuu usein siten, että väkivaltaa seuraa anteeksipyytämisen ja hyvittelyn vaihe, jonka jälkeen elämä tasaantuu kärjistyen lopulta uuteen väkivaltaan. Sovittelu voi pahimmillaan olla osa väkivallan sykliä, jonka jälkeen tilanne voi jatkua.

Päätös sovitteluun suostumisesta on asia, josta sinun kannattaa keskustella lähisuhdeväkivaltaan perehtyneen lakimiehen kanssa.

Teoista voi olla todisteita

Kun väkivalta tapahtuu neljän seinän sisäpuolella, voi tapahtuman todistaminen olla hankalaa. Se on kuitenkin mahdollista. Lähisuhdeväkivallan tapahtuminen on usein sana vastaan sana -tilanne, jolloin näytöksi kerätään lähisuhdeväkivallan uhrin kertomusta tukevaa aineistoa.

Usein naapurit ovat kuulleet väkivaltaa tai tehneet muita siihen viittaavia havaintoja, joskus jopa soittaneet poliisin paikalle. Vaikka naapurit eivät olisi suoraan nähneet lyöntejä, osoittaa epäsuoratkin havainnot sinun kertomuksen luotettavuutta. Jos poliisit ovat käyneet paikalla, he ovat kirjanneet käynnin ja sen syyn. Kirjaus osoittaa niin ikään kertomuksesi luotettavuutta.

Käy todentamassa vammasi lääkärillä. Vaikka vammat paranisivat ilman lääkärin toimenpiteitä, niin vammojen dokumentointi on tärkeää oikeudenkäyntiä ajatellen. Lääkäri toteaa vammojen olemassaolon, ja kirjaa havaintonsa lausuntoon. Lausunto voidaan liittää rikostutkinnassa esitutkintapöytäkirjaan, mikä osaltaan osoittaa väkivallan tapahtuneen.

Jos lääkärissä käyminen ei ole mahdollista, kuvaa vammasi itse. Tällöin on parasta, että mukanasi on joku ystävä, joka voi tarvittaessa todistaa oikeudelle valokuvaustilanteesta.

Oletko kertonut jollekin luotettavalle ystävällesi tapahtuneesta? Ystävä kannattaa nimetä todistajaksi, ja pyytää poliisia kuulemaan tätä esitutkinnassa. Korkein oikeus on katsonut asiassa 2013:96, että uhrin kertomus tapahtuneesta ystävälleen heti teon jälkeen on osaltaan tukenut uhrin kertomusta.

Jos olet käynyt terapiassa työstämässä väkivallasta toipumista, voidaan terapeutin lausunnolla tukea kertomustasi väkivallan tapahtumisesta. Terapeutin lausunto voi myös osoittaa teoista sinulle aiheutunutta haittaa.

On varsin tavallista, että lähisuhdeväkivallan uhri ryhtyy työstämään tapahtumia vasta pitkän ajan kuluttua teoista. Lääkärinlausuntoa ei voi saada jälkikäteen fyysisistä vammoista, mutta psyykkisistä voi. Jos olet esimerkiksi hakenut Kelan tukemaa terapiaa väkivallasta toipuaksesi, edellytetään tukihakemuksessa psykiatrin lausuntoa sairaudesta. Psykiatrin lausunto osoittaa sinulle aiheutuneen sairauden, ja siten osaltaan tukee kertomustasi väkivallan tapahtumisesta.

Nämä seikat eivät välttämättä erillisinä asioina osoita rikoksen tapahtumista, mutta oikeus arvioi kaikkea asiassa esitettyä näyttöä kokonaisuutena. Kun useat seikat vahvistavat käsitystä rikoksen tapahtumisesta, voidaan tekijä tuomita.

Ota yhteyttä

Kun haluat keskustella tilanteestasi luottamuksella, voit olla minuun yhteydessä. Olen perehtynyt lähisuhdeväkivaltaan ilmiönä, ja hoitanut useiden lähisuhdeväkivallan uhrien oikeudenkäyntejä. Kartoitan tilanteesi alustavasti, ja halutessasi hoidan asiasi esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä. Löydät yhteystietoni täältä.